Regulamin sklepu Małe Betlejem

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.MALEBETLEJEM.PL

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep www.malebetlejem.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz
tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą
elektroniczną przez Sklep www.malebetlejem.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki
zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług
Elektronicznych Sklepu www.malebetlejem.pl zobowiązany jest do przestrzegania
postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
4.1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr
144, poz. 1204 ze zm.),
4.2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
4.3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września
2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),
4.4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej
www.malebetlejem.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej
www.malebetlejem.pl umożliwiający utworzenie Konta.
3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej
www.malebetlejem.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze
Sprzedawcą.
5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w
systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy
w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
7. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem
Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
9. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.malebetlejem.pl
10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – J&K Vision sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nadolnik 8/150, 61-012 Poznań,
zarejestrowaną pod numerem REGON: 524813306, NIP: 7822921267 oraz KRS: 0001026788, adres poczty
elektronicznej (e-mail): sklep@malebetlejem.pl, numer telefonu:
+48 609 674 600.
11. SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę,
umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Produktów.
12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez
Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną
korzystająca z Usługi Elektronicznej.
15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży
Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1. Sklep www.malebetlejem.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci
Internet.
2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały
legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w
rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna
określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych
polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera
kosztów dostawy.
5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez
Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie,
które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez
Klienta Zamówienia.
6. Zamówienia można składać:
6.1 poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep
www.malebetlejem.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
6.2 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@malebetlejem.pl,
6.3 telefonicznie pod numerem: +48 609 674 600.
7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z
Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
9. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie
będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów
danego Produktu.

§ 4
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta
Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8
Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu
powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia
następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
4.2. formularz odstąpienia od umowy,
4.3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
5. Po weryfikacji Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza przejęcie Zamówienia
do realizacji, poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia
do realizacji, powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.
6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 lub 5
niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a
Sprzedawcą.
7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzona dowodem zakupu wysłanym na adres
e-mail.

§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
1.2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (Przelewy24.pl, PayU,
PayNow),
1.3. płatność przy odbiorze u dostawcy tj. za tzw. pobraniem.
2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek
bankowy numer: 20 1020 4027 0000 1102 1835 0772 (PKO BP) J&K Vision sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, zarejestrowaną pod numerem REGON: 524813306, NIP: 7822921267 oraz KRS: 0001026788. W tytule przelewu należy wpisać
„Zamówienie nr …”.
3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient
dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system
płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego
przelewu z wybranych polskich banków.
4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności
danych adresowych. Klient jest zobowiązany do zapłaty za Zamówienie i odebranie
Produktu od dostawcy.
5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie
3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
6. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 oraz 1.2 niniejszego paragrafu,
Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

§ 6
KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
PRODUKTU

1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania
Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy
zakupionego Produktu.
2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy
Produktu przez przewoźnika:
2.1. Czas kompletowania Produktów wynosi od 1 do 7 dni roboczych od momentu:
a) zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży
na rachunku Sprzedawcy albo
b) pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności lub
c) przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w przypadku wyboru
zapłaty za pobraniem.
2.2. Dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w
terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 dni roboczych od momentu nadania
przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel
i świąt).
3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za
pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
4. Zakupione w Sklepie Produkty Klient może odebrać osobiście po wcześniejszym
kontakcie mailowym lub telefonicznym.
1. Reklamacja z tytułu rękojmi.

§ 7
REKLAMACJA PRODUKTU

1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego
Konsumentem
lub podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, z tytułu rękojmi obejmującej
wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia
1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego
żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@malebetlejem.pl lub pisemnie na adres: Żupańskiego 14, 61-572 Poznań
1.3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak
najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w
szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez
Sprzedawcę.
1.4. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul.
Żupańskiego 14, 61-572 Poznań
1.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
1.6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym
mowa w
§ 10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia
jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją
Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10
Regulaminu, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na
wolny od wad.
1.7. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku
np. wiadomość mailowa lub SMS.

§ 8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie
Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę
na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne
oświadczenie w formie pisemnej załączonej do produktu w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a
Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek zwrócić
Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do
odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy,
chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu
wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na
adres: Żupańskiego 14, 61-572 Poznań
4. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, ponoszą odpowiedzialność
za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
Produktu. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument
lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, powinni obchodzić się z Produktami i
sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości
Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył Konsument, chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10
Regulaminu, wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z
żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi
niezwłocznie, a najpóźniej w terminie
14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy Sprzedaży.
6. Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wybrali sposób
dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep,
Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu im, poniesionych przez nich dodatkowych
kosztów.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub
podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności
otrzymanych od
Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez
Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, dowodu jej odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, odstępujący od Umowy
Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponoszą jedynie koszty odesłania
Produktu do Sprzedawcy.
9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10
Regulaminu, mogą odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument lub
podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, objął Produkt w posiadanie, a w przypadku
usługi od dnia zawarcia umowy.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub
podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu, w wypadku Umowy Sprzedaży:
10.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb,
10.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu,
10.3 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
10.4 w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni
usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci
prawo odstąpienia od umowy,
10.5 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia.
11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i
Klientowi, w
przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie
ściśle określonym.

12. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas ” Małe Betlejem, sklep@malebetlejem.pl, 609 674 600, Zupanskiego 14, 61-572 Poznań ” o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, pismo o odstąpieniu od umowy, uzupełnione, wydrukowane wysłane wraz z produktem. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 9
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE
PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców
nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 10
Regulaminu.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem
niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia.
Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania
przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w
stosunku do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami
udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania
przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta
sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty
lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą
wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie
ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od
momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za
opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient
niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób
przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił
ubytek lub uszkodzenie Produktu,
obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia
odpowiedzialności przewoźnika.
6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze
skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie
Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 10
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH
KONSUMENTÓW

1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf
nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach
konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie
ma charakteru zawodowego.
2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego
paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
2.1. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
2.2. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z §
7 Regulaminu,
2.3. prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z § 8 Regulaminu.
3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu
ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze
Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu
tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji
Działalności.
4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną
instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw
konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 11
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych
takich jak:
1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
1.2. prowadzenie Konta w Sklepie,
1.3. System Opinii,
1.4. wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na
warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści
reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim
materiałów.

§ 12
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG
ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 11 pkt 1 Regulaminu przez
Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia
Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z
chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w
Sklepie zawierana jest w chwili skorzystania przez Usługobiorcę z Formularza
Rejestracji, na czas nieoznaczony.
2.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu
Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia
opinii albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
2.4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu
wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego
zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości
albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,
którym posługuje się Usługodawca:
3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
3.3. przeglądarka internetowa,
3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i
dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności
intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem
faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 13
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu
Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@malebetlejem.pl.
2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia
nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i
przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail
Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę
sposób.

§ 14
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG
ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o
charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta).
1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez
wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@malebetlejem.pl
1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o
charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza
Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po
bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z
wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po
upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres
wypowiedzenia).
1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi
Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 15
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem
www.malebetlejem.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 15 pkt
3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie
licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są
własnością J&K Vision sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, zarejestrowaną pod numerem REGON: 524813306, NIP: 7822921267 oraz KRS: 0001026788. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną
Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony
www.malebetlejem.pl, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody
Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość
strony www.malebetlejem.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego
Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie
internetowej Sklepu pod adresem www.malebetlejem.pl należą do ich właścicieli i są
używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami
towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej
Sklepu pod adresem www.malebetlejem.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w
miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy
prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą
rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego
zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów
konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące
dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny,
zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem)
będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10
Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu
postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem)
niebędącym jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w §9 Regulaminu, zostają
poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych
sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu
postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie
sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie
internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz
Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich
Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej:
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z
bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe
dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę
za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej
pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Shopping Cart

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Więcej przeczytasz w naszej Polityce prywatności