Czytanie na dziś

Czytanie na dziś – Codziennie publikujemy fragmenty Ewangelii na dziś.

Przeczytaj i zacznij odkrywać duchowy wymiar swojego życia. Znajdziesz u nas także refleksje i komentarze na temat przeczytanego fragmentu, które pomogą Ci lepiej zrozumieć Słowo Boże.

Niedziela, 3 Marca

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu

Pierwsze czytanie

Księga Wyjścia 20,1-17.

W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: «Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, w błahych rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego Imienia w błahych rzeczach. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem Pana, Boga twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach. W sześć dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, siódmego zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Czcij twego ojca i twoją matkę, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego».

Psalm

Księga Psalmów 19(18),8.9.10.11.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce,
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki,
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.
Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze,
słodsze od miodu płynącego z plastra.

Drugie czytanie

Pierwszy list do Koryntian 1,22-25.

Bracia: Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków — Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.

Ewangelia

Ewangelia wg św. Jana 2,13-25.

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie». W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo». Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.

Fragment liturgicznego tłumaczenia Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum

Komentarz

„Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”

Wielka jest tajemnica naszego zmartwychwstania i trudna do pojęcia. Ogłaszano ją w wielu fragmentach Pisma, a szczególnie w księdze Ezechiela: „Potem spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?». Odpowiedziałem: «Panie Boże, Ty to wiesz». Wtedy rzekł On do mnie: «Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: „Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!”» (Ez 37,1–4). Co oznaczają te kości, do których mówi się: „Słuchajcie Słowa Pana”, jeśli nie Ciało Chrystusowe, któremu Pan powiedział: „Rozłączają się wszystkie moje kości” (Ps 22,15). Tak jak miało miejsce prawdziwe zmartwychwstanie doskonałego ciała Chrystusa, tak też wszystkie członki Chrystusa pewnego dnia zostaną połączone kość z kością i staw z innymi stawami. Ten, kto nie dozna tego połączenia, nie osiągnie „człowieka doskonałego, miary wielkości według Pełni Chrystusa” (Ef 4,13). Zatem „wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało” (1Kor 12,12). Powiedziałem to w odniesieniu do Świątyni, o której Pan powiedział: „Gorliwość o dom Twój mnie pożera” (Ps 69,10) i w odniesieniu do Żydów, którzy żądają ukazania znaków, a także w odniesieniu do odpowiedzi Pana: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Gdyż potrzeba, aby z tej świątyni, będącej Ciałem Chrystusa, zostało wypędzone wszystko, co kłóci się z logiką, co wiąże się z handlem, żeby w przyszłości ta świątynia nie była już domem handlarzy. Trzeba ponadto, aby po jej zniszczeniu przez tych, którzy odrzucają Słowo Boże, została wzniesiona trzeciego dnia. Dzięki oczyszczeniu Jezusa i jego uczniów, porzuciwszy to, co niepotrzebne i przekupstwo, ze względu na gorliwość Słowa Bożego obecną w nich, uczniowie tej świątyni zostaną „zburzeni”, aby w trzech dniach byli „na nowo wzniesieni” przez Jezusa. Potrzeba całych trzech dni, żeby mogła dokonać się odnowa. Dlatego też, z jednej strony możemy mówić, że zmartwychwstanie już się dokonało, a z drugiej strony wciąż jeszcze ma się dokonać prawdziwie „razem z Chrystusem zostaliśmy pogrzebani” i „razem z nim powstaniemy z martwych” (por. Rz 6,4). „I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia” (1Kor 15,22n).

Komentarz do ewangelii św. Jana, 10 (© Evangelizo.org)
Orygenes (ok. 185–253)

Powyższa treść została dostarczona dzięki projektowi "Evangelizo - Ewangelia na co dzień".
Właściciel witryny nie rości sobie żadnych praw do tych treści.
Wesprzyj projekt finansowo.

Odkryj nasze wpisy

Czytaj ewangelię codziennie

Zapisz sie do naszej bezpłatnej listy mailingowej i otrzymuj codzienne czytanie.

Czytanie na dziś - czytaj codziennie

Czytanie na dziś, jest ważnym elementem codziennego życia dla wielu ludzi wierzących. To źródło duchowej inspiracji, które może pomóc nam znaleźć spokój i pokój w swoim sercu, nawet w trudnych chwilach.

Czytanie na dziś – to przesłanie, które może dać motywację i nadzieję każdego dnia. Są to nauki i słowa Jezusa Chrystusa, które przypominają nam o miłości, dobroci i mądrości, które powinniśmy mieć w swoim życiu.

Czytając wpisy na naszej stronie, będziesz miał okazję poznać lepiej historię i przesłanie Ewangelii, a także zastanowić się nad tym, jak możesz zastosować te nauki w swoim codziennym życiu. Może to być inspiracją do lepszego żywienia się, podejmowania dobrych decyzji i przede wszystkim – do duchowego wzrostu.

Czytanie Ewangelii na dziś może pomóc nam zrozumieć, jak ważne jest, abyśmy byli dobrymi ludźmi i pomagali innym. To przesłanie pomaga nam znaleźć sens w naszym życiu i zawsze mieć nadzieję, nawet w trudnych chwilach.

Wierzymy, że codzienne czytanie, może przynieść wiele korzyści dla naszego życia duchowego, emocjonalnego i mentalnego. Nasze wpisy to przesłanie, które może dać życie i nadzieję każdego dnia.

Czy szukasz duchowej inspiracji na co dzień? A może pragniesz zrozumieć głębiej sens przekazów zawartych w Ewangelii?

Niezależnie od Twojego zapytania, nasza codzienna dawka czytania na dzisiaj jest tutaj, by spełnić Twoje duchowe potrzeby.

„Czytanie Na Dzisiaj” to miejsce, gdzie każdego dnia publikujemy fragmenty Ewangelii wraz z krótkim komentarzem. To idealny sposób, aby codziennie zanurzyć się w mądrość Pisma Świętego i zastosować jej nauki w swoim codziennym życiu.

Ale dlaczego „Czytanie Na Dzisiaj” z Ewangelii jest tak ważne?

Po pierwsze, codzienne zetknięcie się ze Słowem Bożym jest jednym z najprostszych sposobów na pogłębianie swojej wiary i duchowego wzrostu. Regularne czytanie Ewangelii pozwala nam lepiej zrozumieć Boże przekazy, rozważać na ich temat i wprowadzać je do naszego życia.

Po drugie, „Czytanie Na Dzisiaj” to doskonała okazja na zaczerpnięcie duchowych inspiracji. Czy to do rozwiązania problemów, zrozumienia swojego celu, czy po prostu do codziennego życia, Słowo Boże niesie w sobie mądrość, która może nas prowadzić i kierować.

Nasz blog „Czytanie Na Dzisiaj” jest stworzony z myślą o Tobie. Wierzymy, że poprzez codzienne czytanie Ewangelii możemy razem odkrywać, uczyć się i rosnąć na drodze duchowej. Zapraszamy Cię do naszej społeczności czytelników, abyś mógł czerpać korzyści z codziennego czytania Ewangelii i zainspirować swoje dni naszymi treściami.

Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter, aby nie przegapić żadnej aktualizacji i codziennie otrzymywać nasze „Czytanie Na Dzisiaj” prosto na Twój email. Nie przegap tej szansy na zasilenie swojego dnia dawką inspiracji!

„Czytanie Na Dzisiaj” czeka na Ciebie. Zaczynamy dzisiaj – zaczynamy teraz. Dołącz do nas i odkryj, jak codzienne czytanie Ewangelii może zmienić Twój dzień na lepsze.

Pamiętaj, czytanie na dzisiaj, inspiracja na całe życie!

czytanie na dziś

Codzienne inspiracje w czytaniu na dziś

Zapraszamy serdecznie na nasz blog, gdzie znajdziesz „Czytanie na dziś” – przesłanie dla Ciebie, abyś mógł odkryć piękno duchowe i wewnętrzną siłę. Nasza strona jest poświęcona pomaganiu ludziom w ich duchowej drodze i pielgrzymowaniu, a szczególnie w codziennym życiu.

Codziennie przeczytasz u nas aktualne wpisy, aby pomóc Ci w Twojej drodze duchowej. W naszych wpisach dzielimy się nie tylko fragmentami Ewangelii, ale również refleksjami i przemyśleniami na temat życia, wiary i duchowości. Wierzymy, że każdy z nas potrzebuje przewodnika duchowego, który będzie pomagał nam w odnalezieniu spokoju, radości i nadziei.

Nasze wpisy to więcej niż tylko słowa – to przesłanie, które ma pomóc Ci w Twoim codziennym życiu. Tutaj przeczytasz doświadczenia, wskazówki i inspiracje, aby pomóc Ci odkryć piękno duchowe i wewnętrzną siłę.

Jeśli szukasz inspiracji i duchowej pomocy, zapraszamy do odwiedzenia naszego bloga „Czytanie na dziś”. To miejsce, w którym znajdziesz przesłanie dla siebie i będziesz miał okazję poznać ludzi, którzy podobnie jak Ty szukają drogi duchowej i wewnętrznej siły.

Zachęcamy do pozostawienia komentarza, ze swoimi przemyśleniami poniżej.

 

Pozostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart

Rozpocznij Dzień z Ewangelią!

Zarejestruj się do naszej bezpłatnej listy mailingowej, aby otrzymywać codzienne czytanie.

Jak przekształcić Twoją codzienną modlitwę różańcową w niezapomniane doświadczenie?

Odkryj naszą wyjątkową społeczność na Facebooku, której patronuje charyzmatyczny ksiądz Artur.

W powyższym wideo, z pasją i autentycznością, dzieli się wizją tego, co będzie się tam działo. Obejrzyj koniecznie!

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Więcej przeczytasz w naszej Polityce prywatności